Wskazówki dla autorów

Zapraszamy do zapoznania się z wymogami edytorskimi dotyczącymi przygotowania publikacji.

Bieżące informacje dotyczące prac nad publikacją będą publikowane w zakładce Komunikaty na stronie konferencji.

Termin nasyłania artykułów: 30.06.2017r.
Przygotowane publikacje należy przesłać na adres kontakt@ikd.edu.pl drogą elektroniczną, w postaci pliku Word dla Windows 2000/XP Opublikowane zostaną wybrane artykuły, które pomyślnie przejdą recenzję.

Maszynopis pracy powinien spełniać następujące wymagania:

 • Tekst powinien być napisany na jednej stronie podwójną interlinią, czcionką Times New Roman (rozmiar 12 pkt), nie więcej niż 30 wierszy i 2000 znaków na stronie, z marginesem 4 cm po lewej stronie.
 • Artykuły i doniesienia z badań wraz z bibliografią, odnośnikami, rysunkami i tabelami nie powinny przekraczać objętości połowy arkusza (tj. 20 000 znaków ze spacjami).
 • Tabele należy podpisywać u góry a wykresy, ryciny u dołu, prosimy nie stosować kolorów; prosimy nie stosować przypisów (ani dolnych, ani końcowych; wszelkie tabele należy przygotować w wersji czarno-białej).
 • W bibliografii: w przypadku przywołania pozycji przetłumaczonej na język polski prosimy o podanie nazwiska tłumacza w nawiasie za tytułem.
 • Wszystkie prace powinny zawierać pełen, możliwie krótki tytuł odnoszący się jednoznacznie do przedmiotu rozważań zawartych w artykule.
 • Doniesienia z badań empirycznych powinny zawierać: wyraźnie wyodrębnione wprowadzenie, metodę badawczą, rezultaty oraz omówienie wyników.
 • Na oddzielnych stronach należy załączyć streszczenia w języku polskim i angielskim (około 100 wyrazów), a także adnotacje o Autorze zawierające: tytuł publikacji, nazwisko i imię Autora (Autorów), tytuł i stopień naukowy, miejsce pracy i stanowisko oraz adres korespondencyjny, numer telefonu lub faxu, e-mail.
 • Bibliografia cytowana w tekście powinna być sporządzona według jednego wzoru.
 • W tekście oraz w literaturze cytowanej należy podać najpierw nazwisko autora i rok wydania (np. Smith, Jankowski, 1996).
 • Poszczególne pozycje powinny być zebrane w porządku alfabetycznym na końcu tekstu, zgodnie z następującym wzorem:


Smith, T., Aronson, F. A. (1990). Working with children and the children act. Developmental Psychology, 10, 3, 99-114.
Jankowski, P. (1996). Podstawy psychologii społecznej. Warszawa: GER Press.
Harmin, S. (1972). Self-efficacy in changing societies. W: D. Toldman (red.) Human behavior in sociocultural context (s. 20-39). New York: Welch Press. Inc.

Cytowana bibliografia musi być kompletna i zgodna z wzorem.

Zaproszenie na konferencję

Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w:

VII Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców
„Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi”
która odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia 2017 r. w Bydgoszczy.

Człowiek w swoim codziennym funkcjonowaniu doświadcza wielu wydarzeń – pozytywnych i negatywnych, dających się przewidzieć i niespodziewanych, takich, z którymi stosunkowo łatwo jest sobie poradzić i takich, które zostawiają piętno na całe dalsze życie. Pragniemy zaprosić do udziału w VII Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców pt. „Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi”, by pochylić się nad różnorodnością zmagań człowieka i ich konsekwencjami.

Celem konferencji jest wymiana poglądów i idei w środowiskach akademickich oraz integracja młodych naukowców z całej Polski. Podjęta inicjatywa ma inspirować do podejmowania wspólnych projektów badawczych.

Pragniemy wskazać na możliwość kreatywnej pracy badawczej i wielopłaszczyznowego rozpatrywania zagadnień, związanych z szeroko rozumianymi szansami osiągnięcia poczucia dobrostanu i poczucia urzeczywistnienia potencjału rozwojowego we współczesnym kontekście społeczno-ekonomicznym.

Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów i młodych naukowców reprezentujących wszystkie nauki zainteresowane problemami współczesności: psychologów, pedagogów, socjologów, filozofów, kulturoznawców, ekonomistów, prawników, medyków i przedstawicieli innych dyscyplin nauki.

Pragniemy stworzyć warunki do twórczej wymiany myśli, poglądów, informacji i doniesień badawczych. Proponujemy następujące zagadnienia przewodnie:

 • Kryzysy normatywne i nienormatywne w życiu człowieka.
 • Relacje interpersonalne – doświadczenia wielowymiarowe.
 • Rodzina i transmisja pokoleniowa – kierunki, znaczenie.
 • Cielesność, seksualność, płciowość – źródło radości i cierpienia.
 • Edukacja w ciągu całego życia (long life  education/lifelong learning)
 • Praca zawodowa jako środowisko sukcesów i porażek
 • Doświadczenie choroby, niepełnosprawności, osamotnienia, starości – czy musi być zdominowane negatywnymi emocjami?
 • Formy pomocy i pracy z osobami doświadczającymi trudności.

Przewidujemy zróżnicowane formy wystąpień: wykłady inauguracyjne prowadzone przez zaproszonych gości, dyskusje panelowe, sympozja tematyczne oraz sesje plakatowe.