Publikacja V IKD

Zapraszamy do zapoznania się z wymogami edytorskimi dotyczącymi przygotowania publikacji.

Bieżące informacje dotyczące prac nad publikacją będą publikowane w zakładce Komunikaty na stronie konferencji.

Termin nasyłania artykułów: 30.05.2015 r.

 • Przygotowane publikacje należy przesłać na adres kontakt@ikd.edu.pl drogą elektroniczną, w postaci pliku Word dla Windows 2000/XP oraz w wersji papierowej na adres
  Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz, ul. Staffa 1, 85-876 Bydgoszcz
 • Opublikowane zostaną wybrane artykuły, które pomyślnie przejdą recenzję
 • Nadesłane materiały nie będą zwracane Autorowi
 • Maszynopis pracy powinien spełniać następujące wymagania:
  • Powinien być sporządzony na białym papierze formatu A4
  • Tekst powinien być napisany na jednej stronie podwójną interlinią, czcionką Times New Roman (rozmiar 12 pkt), nie więcej niż 30 wierszy i 2000 znaków na stronie, z marginesem 4 cm po lewej stronie
  • Artykuły i doniesienia z badań wraz z bibliografią, odnośnikami, rysunkami i tabelami nie powinny przekraczać objętości połowy arkusza (tj. 20 000 znaków ze spacjami)
  • Tabele należy podpisywać u góry a wykresy, ryciny u dołu, prosimy nie stosować kolorów; prosimy nie stosować przypisów (ani dolnych, ani końcowych; wszelkie tabele należy przygotować w wersji czarno-białej)
  • W bibliografii: w przypadku przywołania pozycji przetłumaczonej na język polski prosimy o podanie nazwiska tłumacza w nawiasie za tytułem
  • Wszystkie prace powinny zawierać pełen, możliwie krótki tytuł odnoszący się jednoznacznie do przedmiotu rozważań zawartych w artykule
  • Doniesienia z badań empirycznych powinny zawierać: wyraźnie wyodrębnione wprowadzenie, metodę badawczą, rezultaty oraz omówienie wyników
  • Na oddzielnych stronach należy załączyć streszczenia w języku polskim i angielskim (około 100 wyrazów), a także adnotacje o Autorze zawierające: tytuł publikacji, nazwisko i imię Autora (Autorów), tytuł i stopień naukowy, miejsce pracy i stanowisko oraz adres korespondencyjny, numer telefonu lub faxu, e-mail
  • Bibliografia cytowana w tekście powinna być sporządzona według jednego wzoru
  • W tekście oraz w literaturze cytowanej należy podać najpierw nazwisko autora i rok wydania (np. Smith, Jankowski, 1996).
  • Poszczególne pozycje powinny być zebrane w porządku alfabetycznym na końcu tekstu, zgodnie z następującym wzorem:
   Smith, T., Aronson, F. A. (1990). Working with children and the children act. Developmental Psychology, 10, 3, 99-114.
  • Jankowski, P. (1996). Podstawy psychologii społecznej. Warszawa: GER Press.
  • Harmin, S. (1972). Self-efficacy in changing societies. W: D. Toldman (red.) Human behavior in sociocultural context (s. 20-39). New York: Welch Press. Inc.
   Cytowana bibliografia musi być kompletna i zgodna z wzorem.